Piawaian Perancangan : Perumahan Berbilang Tingkat.

Summary:Piawaian perancangan ini dihasilkan dengan mengambilkira parameter perancangan yang asas untuk diterimapakai dalam merancang pembangunan perumahan berbilang tingkat oleh Pihak Berkuasa Negeri dan Tempatan.

Published: Kuala Lumpur: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, 2002.
Subjects: