1
by Dancz, Virginia H.
Published 1987
2
3
by Zahalan bin Man
Published 2003
4
by Chang
Published 2008
5
by Aziz Zariza Ahmad
Published 1979
6
by Bachtiar Djamily
Published 1976
7
Published 2009
8
9
10
by Lotfi Ismail
Published 1978
11
12
by Mujahid Yusof, 1964 -
Published 2010
13
by Ramlah Adam
Published 2013
14
by Ismail Kassim
Published 1979
15
Published 2009
16
Published 2014
17
by Rahmanmat
Published 1976
18
by Lotfi Ismail
Published 1978
19
20
Published 1963